Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Fisksjön


Fisksjön.
 
LOKALBESKRIVNING.
Fisksjön är en liten grund fågelsjö med omgivande sankängar och skogsmark. Sjön är en mycket omtyckt rast- och häckningslokal för våtmarksfåglar. Syftet med reservatet är att bevara och genom restaurering och skötsel förbättra miljön för fågellivet samt att även ge allmänheten möjlighet att uppleva områdets naturvärden.
Sjösänkning
För att vinna åkermark sänktes Fisksjön liksom många andra sjöar omkring sekelskiftet. Detta ledde till en kraftig minskning av klarvattenytan och en tilltagande igenväxning av sjön. De landvinningsområden som var för våta för att odlas upp användes under flera årtionden till slåtter och bete.
Vegetationen
Fisksjön är ett mellanting mellan näringsrik slättsjö och näringsfattigare skogssjö. Den öppna vattenytan inramas av stora gungflyfält av fräken, starr och kråkklöver. I söder övergår gungflyfälten i myrmark och täta snår av björk och vide.
Fågellivet
Sjön är känd för sitt rika och väl dokumenterade fågelliv. Runt sjön finns en 2 kilometer lång stig med nio informationstavlor, som berättar om de djur och växter du kan se under turen. Vid stigen finns också tre stycken fågeltorn.
Vägbeskrivning
Kommer du från Karlskoga, åk mot Degerfors. Ta av vid skylt "Fisksjön". Fortsätt förbi en 90-graderskurva och ta sedan första till vänster. Parkering finns efter ett par hundra meter. Karta över området
 
Artrikedom.
 
Smålom Skäggdopping Gråhäger
Storskarv Sångsvan Kanadagås
Grågås Sädgås Bläsand
Gräsand Snatterand Årta
Skedand Kricka Brunand
Knipa Vigg Salskrake
Storskrake Brun kärrhök Fiskgjuse
Sparvhök Duvhök Ormvråk
Trana Brushane Dammsnäppa
Drillsnäppa Dvärgbeckasin Enkelbeckasin
Grönbena Rödbena Gluttsnäppa
Ljungpipare Mosnäppa Skogssnäppa
Svartsnäppa Tofsvipa Mindre strandpipare
Fiskmås Större strandpipare Fisktärna
Gråtrut Havstrut Skrattmås
Storspov Kornknarr Småfläckig sumphöna
Sothöna Ringduva Skogsduva
Gök Blåmes Talgoxe
Nötväcka Gråsparv Pilfink
Bofink Grönfink Hämpling
Gulsparv Sävsparv Sädesärla
Sånglärka Gulärla Lövsångare
Sävsångare Trädgårdssångare Svartvit flugsnappare
Törnsångare Mindre hackspett Större hackspett
Ladusvala Hussvala Törnskata
Kaja Kråka Skata
Korp Stare Tornseglare
Björktrast Buskskvätta Koltrast
Stenskvätta    
Bild på en Dammsnäppa