Du är här: Startsidan  >> Bra att veta>> Rekord


Sveriges rödlistade arter.
 
  Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter. De svenska rödlistorna grupperar arterna i ett system med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende. Arter som bedöms tillhöra någon av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter. Arter vars överlevnad i livskraftiga bestånd inte är säkerställd på längre sikt och vars fortsatta existens alltså är hotad benämns hotade arter. Bland de rödlistade arterna räknas arter i kategorierna Akut hotad, Starkt hotad och Sårbar som hotade. Ungefär 10 % av landets växt- och djurarter bedöms vara hotade.
  ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har som sin primära uppgift att samla in, lagra, utvärdera och tillhandahålla information om rödlistade växt- och djurarter. Expertkommittéer som är knutna till ArtDatabanken ansvarar för bedömning av enskilda arters status och upprättar förslag till nationella rödlistor.
 
Teckenförklaringar.
 
Kategori  Naturtyp 
KunskapsbristDD SkogS
FörsvunnenRE JordbrukslandskapJ
Akut hotadCR Urban miljöU
Starkt hotadEN FjällF
SårbarVU VåtmarkV
MissgynnadNT SötvattenL
LivskraftigLC HavsstrandH
   Marin miljöM
 
Arter.
 
Svenskt namn Vetenskaplig beteckning Kat. Naturtyp
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT° LV
Sånglärka Alauda arvensis NT° J
Kungsfiskare Alcedo atthis VU° LV
Stjärtand Anas acuta NT HLMV
Skedand Anas clypeata NT HLMV
Årta Anas querquedula VU LV
Fjällgås Anser erythropus CR FJV
Sädgås Anser fabalis NT JV
Sädgås (rastande) Anser fabalis ssp. fabalis (resting) VU JV
Fältpiplärka Anthus campestris EN HJ
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU FV
Kungsörn Aquila chrysaetos NT FS
Roskarl Arenaria interpres VU° HM
Jorduggla Asio flammeus NT° FJSV
Brunand Aythya ferina NT° LV
Bergand Aythya marila VU FHLMV
Rördrom Botaurus stellaris NT° LV
Berguv Bubo bubo NT° HSU
Fjälluggla Bubo scandiacus CR F
Fjällvråk Buteo lagopus NT° FJS
Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina ssp. schinzii EN HMV
Mosnäppa Calidris temminckii NT FHV
Nattskärra Caprimulgus europaeus VU S
Hämpling Carduelis cannabina NT J
Vinterhämpling Carduelis flavirostris VU° FHJ
Rosenfink Carpodacus erythrinus NT° JSUV
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus RE H
Svarttärna Chlidonias niger VU LV
Vit stork Ciconia ciconia RE JUV
Svart stork Ciconia nigra RE LSV
Blå kärrhök Circus cyaneus VU JSV
Ängshök Circus pygargus EN° JV
Alfågel (övervint. pop.) Clangula hyemalis (wintering) VU HM
Skogsduva Columba oenas NT° JS
Blåkråka Coracias garrulus RE JS
Vaktel Coturnix coturnix NT° J
Kornknarr Crex crex VU JV
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos CR S
Mellanspett Dendrocopos medius RE JS
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT SU
Kornsparv Emberiza calandra EN J
Ortolansparv Emberiza hortulana VU JS
Dvärgsparv Emberiza pusilla NT° SV
Berglärka Eremophila alpestris VU FHJ
Pilgrimsfalk Falco peregrinus VU HJSV
Jaktfalk Falco rusticolus EN F
Mindre flugsnappare Ficedula parva NT S
Lunnefågel Fratercula arctica RE HM
Tofslärka Galerida cristata RE JU
Dubbelbeckasin Gallinago media NT FV
Smålom Gavia stellata NT HLMV
Havsörn Haliaeetus albicilla NT° HLMSV
Göktyta Jynx torquilla NT JS
Törnskata Lanius collurio NT JS
Silltrut Larus fuscus VU HLMV
Myrspov Limosa lapponica VU° FHLMV
Rödspov Limosa limosa VU HLV
Flodsångare Locustella fluviatilis VU° SV
Gräshoppsångare Locustella naevia NT° JV
Svärta Melanitta fusca NT° FHLMV
Salskrake Mergus albellus NT° HLMSV
Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT SU
Storspov Numenius arquata NT HJMV
Stenskvätta Oenanthe oenanthe NT FHJ
Sommargylling Oriolus oriolus EN S
Stortrapp Otis tarda RE J
Lappmes Parus cinctus NT S
Entita Parus palustris NT SU
Rapphöna Perdix perdix NT J
Lavskrika Perisoreus infaustus NT S
Bivråk Pernis apivorus EN S
Brushane Philomachus pugnax VU FHLV
Nordsångare Phylloscopus borealis VU° S
Lundsångare Phylloscopus trochiloides VU° S
Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU S
Tallbit Pinicola enucleator VU S
Svarthakedopping Podiceps auritus VU HLMV
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis VU° LV
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU JV
Pungmes Remiz pendulinus VU° SV
Backsvala Riparia riparia NT JUV
Tretåig mås Rissa tridactyla EN HM
Gulhämpling Serinus serinus VU° S
Småtärna Sterna albifrons VU HM
Skräntärna Sterna caspia VU HLMV
Kentsk tärna Sterna sandvicensis VU° HM
Turkduva Streptopelia decaocto VU U
Lappuggla Strix nebulosa NT° SV
Höksångare Sylvia nisoria NT° JS
Tornuggla Tyto alba CR JU
Härfågel Upupa epops CR JS
 
Alla uppgifter på denna sida är hämtade från: Artdatabanken
Bild på en Rödlista